Bildir
Soru
CEBBÂRالجبارAllah'ın isimlerinden (esma-yi hüsnâ) biri."Cebbâr" ismi, "iradesini her durumda yürüten, bozulan her şeyi karşı konulmaz gücü ve iradesiyle düzene koyan" anlamına gelir. Kur'ân-ı Kerim'de bir âyette "daima üstün ve güçlü" anlamındaki "aziz" ve "her şeyde üstünlük ve yüceliğini gösteren" anlamındaki ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
3 hafta 0 Son Cevaplar 6 görüntüleme

Bildir
Soru
HÂLIK الخالق Allah'ın isimlerinden (esma-yi hüsna) biri. "Halik" ismi "yaratan" anlamına gelir. Yaratmanın çok çeşitli şekilleri olması hasebiyle "hålik" ismi Allah'ın yaratıcılığını mutlak bir biçimde ifade eden ve bu yönüyle de yaratmanın her şeklini içeren bir isimdir. Bununla birlikte daha ziyade "planlı ve ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
3 hafta 0 Son Cevaplar 2 görüntüleme

Bildir
Soru
CELILالجليلAllah'ın isimlerinden (esma-yi hüsnâ) biri."Celîl" ismi, "her türlü azamet (ululuk, büyüklük) ve yüceliğe sahip olan" anlamındadır. Hz. Peygamber tarafından Allah'ın isimleri (esmâ-yi hüsnâ) arasında sayılan "celil” ismi (bk. Tirmizî, "Daavât", 82; İbn Mâce, “Dua”, 10) Kur'ân-ı Kerim'de bu şekliyle geçmese ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
3 hafta 0 Son Cevaplar 4 görüntüleme

Bildir
Soru
MÜTEKEBBİR المتكبر Allah'ın isimlerinden (esma-yl husna) biri. "Mütekebbir" ismi, "her şeyde üstünlük ve yüceliğini gösteren" anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de bir ayette "daima üstün ve karşı konulamaz derecede güçlü" anlamındaki "aziz" ve "bozulan her şeyi karşı konulmaz iradesiyle düzene koyan" anlamındaki "cebbar" isimleriyle birlikte ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
3 hafta 0 Son Cevaplar 3 görüntüleme

Bildir
Soru
HALIM الحليم Allah'ın isimlerinden (esma-yi hüsna) biri. "Halim" ismi "sabırla hareket eden, acele ve kızgınlıkla davranmayan" anlamına gelir. Kur'ân-1 Kerim'de bu isim Allah hakkında en çok "bütün günahları bağışlayan" anlamındaki "gafür" ismiyle birlikte kullanılır (bk. el-Bakara 2/235; el-Mâide 5/101; el-İsrâ 17/44; Fâtır 35/41). ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
3 hafta 0 Son Cevaplar 3 görüntüleme

Bildir
Soru
NAFI النافع Allah'ın isimlerinden (esma-yi hüsna) biri. "Nafi'" ismi "fayda veren, faydalı şeyler yaratan" anlamına gelir. "Nafi' isminin anlam açısından karşıtı olan "dar" (zár) ismi ise "zarar veren, elem ve zarar verici şeyleri yaratan" anlamına gelir. Bu isimler Kur'an-ı Kerim'de geçmeseler de, isimlerin ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
3 hafta 0 Son Cevaplar 7 görüntüleme

Bildir
Soru
HAMID الحميد Allah'ın isimlerinden (esma-yi hüsna) biri. "Hamid” ismi, "övülen, her türlü övgüye en layık olan" anlamına gelir. Bu isim Kur'ân-ı Kerim'de en çok "kimseye ihtiyaç duymayan ve her şey kendisine muhtaç olan" anlamındaki "gani" ismiyle birlikte kullanılır: "Göklerde ne var, yerde ne ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
3 hafta 0 Son Cevaplar 8 görüntüleme

Bildir
Soru
NASIR النصير Allah'ın isimlerinden (esma-yi hüsna) biri. "Nasir", "kullarına yardım eden, onları sıkıntıdan kurtaran ve zafer kazandıran" anlamına gelir. Bu isim Kur'ân-ı Kerim'de dört ayette doğrudan Allah Teâlâ'ya izafe edilmekte, bunların üçünde Allah'ın kulunun dost ve yardımcısı olduğunu ifade eden "veli" ve "mevlâ" ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
3 hafta 0 Son Cevaplar 11 görüntüleme

Bildir
Soru
HASÎB الحسیب Allah'ın isimlerinden (esma-yi hüsna) biri. "Hasib" ismi, "kullarını hesaba çeken", "kullarının ister küçük ister büyük olsun maddi-manevi bütün işlerini muhasebe eden" anlamına gelir. "Hasib" isminin Kur'ân-1 Kerim'de geçtiği üç yerde de (bk. en-Nisa 4/6, 86; el-Ahzâb 33/39), "Allah'ın her şeyin muhasebesini ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
3 hafta 0 Son Cevaplar 6 görüntüleme

Bildir
Soru
ESMAÜL HÜSNA EN NÜRNur isminin arapça yazılışı: النورEn Nur Allah'ın isimlerinden (esma-yi hüsna) biridir."Nûr", "her şeyi aydınlatan" anlamına gelir. "Nur", Allah'ın ismi olarak Kur'ân-ı Kerim'de tek bir yerde, ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
3 hafta 0 Son Cevaplar 17 görüntüleme

Bildir
Soru
ESMAÜL HÜSNA El - HAYHAY isminin arapça yazılışı: الحيEl-Hay, Allah'ın isimlerinden (esma-yi hüsná) biridir."Hay" ismi, "ezeli ve ebedi hayata sahip, ölümsüz olan, diri" anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de beş ayette Allah'ın ismi olarak zikredilen ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
3 hafta 0 Son Cevaplar 10 görüntüleme

Bildir
Soru
RÂFİ الرافع Allah'ın isimlerinden (esmä-yi hüsna) biri. "Räfi" ismi "yükselten, değerini arttıran, izzetli ve şerefli kalan" anlamına gelir. "Rafi" isminin anlam açısından karşıtı olan "håfıd" ismi ise "alçaltan, aşağıya indiren, değerini azaltan" anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın Hz. Isa'yı göğe yükselteceğini ifade ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
3 hafta 0 Son Cevaplar 7 görüntüleme

Bildir
Soru
KĀDIR القادر Allah'ın isimlerinden (esma-yi hüsnâ) biri. "Kadir" ismi, "her şeye gücü yeten" anlamına gelir. Bu ismin geçtiği âyetlerin çoğunda Allah'ın insanları öldükten sonra tekrar diriltmeye güç yetireceği vurgulanmaktadır: "Onu yaratan, elbette tekrar diriltmeye de kādirdir" (et-Târık 86/8; ayrıca bk. Yâsîn 36/81; el-Kıyâme ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
3 hafta 0 Son Cevaplar 7 görüntüleme

Bildir
Soru
KAHHÂR القهار Allah'ın isimlerinden (esma-yi hüsnâ) biri. "Kahhâr"; "yenilmeyen, yegâne güç sahibi” anlamına gelir. "Kahhâr" ismi, Allah'ın bütün varlıklardan üstün olup onları hâkimiyeti altınaaldığını ve hiçbir şeyin O'nun iradesinden bağımsız gerçekleşemeyeceğini ifade eder. Kur'ân-ı Kerim'de altı ayette geçen "kahhâr" ismi, Hz. Peygamber tarafından ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
4 hafta 0 Son Cevaplar 8 görüntüleme

Bildir
Soru
RAKĪB الرقيب Allah'ın isimlerinden (esma-yi hüsnä) biri. "Her şeyi gözetleyip kontrolü altında tutan" anlamına gelen "rakib" ismi Kur'an-ı Kerim'de üç âyette Allah Teâlâ için kullanılmakta ve bu âyetlerde Allah'ın, insanların bütün yaptıklarını gözetleyip denetlediği ve bunlardan bir an bile habersiz kalmadığı vurgulanmaktadır. Bunların ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
4 hafta 0 Son Cevaplar 7 görüntüleme

Bildir
Soru
KAVIY القوي Allah'ın isimlerinden (esma-yi hüsnâ) biri. "Kavi" ismi, "gücü her şeyi kapsayan” anlamına gelir. Kur'ân-ı Kerim'de iki yerde, Allah tarafından gönderilen peygamberleri yalanlayan kavimlerinhelak edilişlerinin anlatıldığı ayetler O'nun güç ve kudretini vurgulayan şu ifadeyle sona erer: "Allah kavidir, cezası ve azabı şiddetlidir ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
4 hafta 0 Son Cevaplar 7 görüntüleme

Bildir
Soru
RAUF الرؤوف Allah'ın isimlerinden (esma-yi hüsnâ) biri. "Raûf" ismi, "son derece şefkatli ve merhametli" anlamına gelir. Rahmet ve merhametin en ileri seviyesini ifade eden re'fet kökünden türeyen "raûf" ismi, bu yönüyle Allah'ın kullarına yönelik merhamet ve şefkatinin ne derece engin olduğunu ifade eder. ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
4 hafta 0 Son Cevaplar 13 görüntüleme

Bildir
Soru
KAYYUM القيوم Allah'ın isimlerinden (esma-yi hüsnâ) biri. "Kayyûm", "her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, kâinatı idare eden” anlamına gelir. Kur'ân-ı Kerim'de üç âyette geçen "kayyûm" ismi bunların tamamında, "ezelî ve ebedî hayat sahibi" anlamındaki "hay" ismi ile birlikte kullanılmaktadır. Bu âyetlerden olan ve ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
4 hafta 0 Son Cevaplar 6 görüntüleme

Bildir
Soru
Esma-i Hüsna Allah’ın isimleri “REŞÎD"Esmaül hüsna er Reşid Arapça yazılışı: الرشید Allah'ın isimlerinden (esmâ-yi hüsnâ) biridir."Reşid", "bütün işleri isabetli ve hedefine ulaşıcı olan" ve "doğru yolu gösteren, irşat eden" anlamına gelir. "Reşid" ismi ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
4 hafta 0 Son Cevaplar 10 görüntüleme