Teravih Namazı

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal

Teravih Namazı

– Anlamı ve meşruiyeti:

“Teravih’, ‘terviha’nın çoğuludur. Bu da, ara vermek, dinlen mek, boş vakit anlamındaki ‘râha’ kökünden yapılmıştır. Ramazan gecelerinde cemaatle kılınan namaz, teravih olarak isimlendirilmiştir. Çünkü sahabe bu namaz için toplandıkları ilk zamanlarda her iki rekat arasında istirahat ederlerdi. Teravih müekked sünnettir. Mü minlerin annesi, Hz. Peygamber’in (s.a.) eşi Hz. Âişe (r.a.) rivayet etti ki,

أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المشجد فصلى بضلاته ناش ثم صلى من القابلة . أي من الليلة الثانية . وكثر الناس واجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أضبح قال: قذ رأيت الذي ضئتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم، إلا أني خشيت أن يفرض

علم. وذلك في رمضان«

Bir Ramazan ayında Hz. Peygamber (s.a.) mescidde namaz kıldı ve insanlar da onun namazına uydular. Ertesi gece yine namaz kıldı ve insanlar da onunla birlikte tekbir alıp namaza durdular. Üçüncü gece insanlar tekrar toplandıklarında Hz. Peygamber (s.a.) onların yanına çıkmadı. Sabahleyin: “Yaptığınız şeyi gördüm. Beni sizin yanınıza çıkmaktan alıkoyan, bunun size farz kılınmasından en dişe etmemden başka birşey değildir. ” dedi.

Hz. Peygamber (s.a.) kıldığı bu namazın, cemaatle mescitte eda edilmesinin farz olacağından endişe duydu. Bu gerekçeyle onlara teravih namazını evlerinde kılmalarını emretti. Rasûlullah’ın (s.a.) ve fatından sonra böyle bir -farz olma- endişesi/ihtimali ortadan kalkmıştır. İmam Buharî’nin rivayetine göre, insanlar münferiden veya cemaatle bu namazı eda ediyorlardı. Hz. Ömer (r.a.) -artık farz olma ihtimali bulunmadığı için onları tek bir imamın, Übey b. Ka’b’ın (r.a.) arkasında teravih namazı için topladı. Bu icraatından dolayı teravih namazı Hz. Ömer’e nisbet edilmiş ve sahabeden hiçkimse bu uygulamaya muhalefet etmemiştir. Bu uygulama, yani teravih nama zinin cemaatle kılınabileceği hususunda icma’ hasıl olmuştur.

– Teravihin vakti, rekatlerinin sayısı ve niteliği

Teravih namazının vakti, yatsı ile vitir arasındadır. Yatsidan önce ya da vitirden sonra kılınması caiz değildir. Rekatlerinin sayısı ise yirmidir. Bu ise İmam Ahmed b. Hanbel, İmam Şâfiî, Hanefilerin ve daha başkalarının içinde bulunduğu cumhur ulemanın görüşüdür.

İmam Malik: Teravih namazı, otuzaltı rekattir; mescitte cemaatle kılınması, evde tek başına kılınmasından daha efdaldir; her iki re katte bir selam verilerek, ikişer ikişer kılınır ve her dört rekatten sonra ara verilir. Bu arada Allah zikredilir, Rasûlullah’a salat-u selam getirilir, demiştir.

– Kadınların teravih namazı kılması:

Urve b. Zübeyr’den gelen rivayete göre, Hz. Ömer (r.a.), Rama zan ayında, teravih namazı için erkekleri Übey b. Ka’b’ın imametin de: kadınları ise Süleyman b. Ebî Hayseme’nin imametinde topla mıştır. Said b. Mansur’dan gelen rivayette ise, Hz. Ömer’in emri ile kadınlara namaz kıldıran kişinin Temim ed-Dârî olduğu zikredilmiş tir. Bu -rivayetler arasındaki farklılık, Ibn Hacer el-Askalani’nin de belirttiği gibi, iki ayrı zamanda gerçekleşen bir durumdan kaynaklan mış olabilir.

Arfece es-Sekafi bir rivayetinde: “Ali b. Ebi Talip, Ramazan ayında insanların teravih kılmalarını emreder, erkeklere ve kadınlara ayrı ayrı imam tayin ederdi. Ben de kadınların imamı idim” demiştir. Bu haberi Beyhaki rivayet etmiştir.

– Bütün bunlardan şu anlaşılır; kadınların kendilerine tayin edilen bir imamla, camide ve cemaat halinde teravih namazı kılmaları caizdir. Aynı şekilde erkeklerin safları arkasında cemaate iştirak ederek kılmaları da caizdir. Kadınların teravih namazını mescitte ce maatle kılmaSı caiz olunca; kadınların mescitte cemaatle namaz kıl malarının caiz olması hususunda, fakihlerin zikrettikleri kural ve şartların dikkate alınması gerekmektedir. Daha önce ayrıntılı olarak yer verdiğimiz ve tercihlerimizi belirttiğimiz bu şartlardan bazıları şunlardır: Kocalarının veya velilerinin iznini almaları, koku sürmemeleri ve kendileri ya da başkaları için fitne sebebi olmamaları…

Son olarak şunu da belirtelim; kadınların teravih namazını mescitte, kendilerine mahsus bir cemaatle ya da erkeklerle birlikte kılmaları caiz olduğu gibi, evlerinde münferiden veya bir kadının imame tinde kadınlardan oluşan bir cemaatle kılmaları da caizdir.

Aile ansiklopedisi

Teravih Nedir? Kısaca

Evde Tek Başına Teravih Namazı Kılınır Mı

10 görüntüleme 0

Cevapla

Captcha Captcha'yı güncellemek için resme tıklayın.