Bildir
Soru
Ben Allah'a olan inancımı yitirmiş durumdayım yönelmek istiyorum ama evde dini baskı görmekten bıktım küçükken babam sureleri ezberliyim diye yurtlara gönderdi oralarda dayak yedim eve geldim tek tek yazdıracak oldu yazmadım dövdü ben de çocuk aklı inanmayı reddettim gibi bir ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
Anonim 3 gün 1 Son Cevaplar 32 görüntüleme

Bildir
Soru
ESMAÜL HÜSNA "EL EVVEL"Evvel isminin arapça yazılışı: الأولEl-Evvel, Allah'ın isimlerinden (esma-yi hüsnâ) biridir."Evvel", "ilk olan, varlığının başlangıcı olmayan" anlamına gelir. Bu isim Kur'ân-ı Kerim'de bir âyette "âhir" ("varlığının sonu olmayan, ebedi" anlamında), ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
1 hafta 0 Son Cevaplar 4 görüntüleme

Bildir
Soru
MECÎD المجيد Allah'ın isimlerinden (esma-yi hüsnā) biri. "Mecid", "asil, şerefli ve şanı yüce olan" anlamına gelir. Bu isim Kur'ân-ı Kerim'de bir yerde "her bakımdan övgüye layık olan" anlamındaki "hamid" ismiyle birlikte kullanılmaktadır. Bu âyette meleklerin, çocuk sahibi olma haberine şaşıran Hz. İbrâhim ile ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
1 hafta 0 Son Cevaplar 3 görüntüleme

Bildir
Soru
FETTAH الفتاح Allah'ın isimlerinden (esma-yl husná) biri. "Fettah" ismi "adaletle hükmeden, iyilik kapılarını açan ve müminlere zafer kazandıran" anlamlarına gelir. Kur'an-ı Kerim'de bir yerde "her şeyi hakkıyla bilen" anlamındaki alim ismiyle birlikte kullanılır. Bu şekilde Allah Teålă, hiçbir şey kendisine gizli kalmadığı ve ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
2 hafta 0 Son Cevaplar 3 görüntüleme

Bildir
Soru
AZÎMالعظيمAllah'ın isimlerinden (esmo-yi hüsna) biri."Azim" ismi, "emirlerine karsı gelmek mümkün olmayan, hiçbir zaman aciz bırakılamayan, zatının ve sıfatlarının mahiyeti hakkıyla kavramlamayacak derecede yüce ve büyük olan, saygı gösterilen" anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de altı ayette geçen "azim" ismi, bunlardan ikisinde "insanın ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
2 hafta 0 Son Cevaplar 3 görüntüleme

Bildir
Soru
GAFURالغفورAllah'ın isimlerinden (esma-yi hüsna) biri."Gafür", "bütün günahları bağışlayan" anlamına gelir. Kur'ân-ı Kerim'de yüze yakın yerde geçen bu isim, genellikle "esirgeyen, bağışlayan, engin merhamet sahibi" anlamındaki "rahîm" ismiyle birlikte kullanılmıştır (mesela bk. el-Bakara 2/173; Al-i Imran 3/129; el-Enfâl 8/69). Allah Teâlâ'nın ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
2 hafta 0 Son Cevaplar 6 görüntüleme

Bildir
Soru
AZIZالعزیزAllah'ın isimlerinden (esmâ-yi hüsnâ) biri."Aziz" ismi, “daima üstün ve karşı konulamaz derecede güçlü” anlamına gelir. Allah'ın Kur'ân-ı Kerim'de en çok geçen isimlerindendir ve çoğu zaman "bütün emirleri ve işleri yerli yerinde ve adalete uygun olan, hikmet sahibi" anlamındaki "hakim" ismiyle beraber ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
2 hafta 0 Son Cevaplar 3 görüntüleme

Bildir
Soru
GANΠالغني Allah'ın isimlerinden (esma-yi hüsna) biri. "Zengin olan, kendi kendine yetip başkasına asla muhtaç olmayan" anlamına gelen "ganî", Kur'ân-1 Kerim'de on sekiz yerde Allah'ın ismi olarak zikredilir. Ayrıca Hz. Peygamber'in hadislerinde de Allah'ın isimleri arasında sayılır (Tirmizî, "Daavât", 82; İbn Mâce, "Duâ", ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
2 hafta 0 Son Cevaplar 3 görüntüleme

Bildir
Soru
BÂisالباعثAllah'ın isimlerinden (esma-yi hüsnâ) biri."Bâis" ismi, "ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran" ve "peygamber gönderen" anlamlarına gelir. Hz. Peygamber tarafından Allah'ın isimleri (esma yi hüsnâ) arasında sayılan (Tirmizî, "Daavât", 823; İbn Mâce, "Duâ", 10) "bâis" ismi Kur'ân-ı Kerim'de geçmemekle birlikte bu ismin ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
2 hafta 0 Son Cevaplar 2 görüntüleme

Bildir
Soru
HABİR الخبير Allah'ın isimlerinden (esmâ-yi hüsnâ) biri. "Habîr" ismi "her şeyin iç yüzünden haberdar olan” anlamına gelir. Allah Teâlâ'nın sonsuz ve mutlakilmini ifade eden isimlerinden olan "habir" ismi Kur'ân-ı Kerim'de pek çok âyette Allah'a nispet edilir. Bu âyetlerde çoğunlukla kulluk bilincini aşılamak için ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
2 hafta 0 Son Cevaplar 5 görüntüleme

Bildir
Soru
BASIRالبصيرAllah'ın isimlerinden (esmâ-yi hüsnâ) biri."Basîr", "her şeyi gören" demektir. Kur'ân-Kerim'de kırk bir âyette Allah'a atfedilen "basîr" ismi çoğunlukla Allah'ın kullarını ve onların yaptıklarını gördüğünü ifade etmek için kullanılmıştır (mesela bk. el-Bakara 2/233; Âl-i İmrân 3/20; el-Enfâl 8/72). Bununla birlikte "O ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
2 hafta 0 Son Cevaplar 3 görüntüleme

Bildir
Soru
HÂDi الهادي Allah'ın isimlerinden (esmo-yl husno) biri. "Hadi" ismi, "doğru yolu gösteren, rehberlik eden" anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de "hadi" ismi iki yerde Allah Teala hakkında kullanılır. Bunlardan ilkinde Allah Teala, insanları imana ve doğru yola davet görevini yerine getiren peygamberlerini ve ayetlerini her ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
2 hafta 0 Son Cevaplar 7 görüntüleme

Bildir
Soru
BÂSITالباسطAllah'ın isimlerinden (esmâ-yi hüsnâ) biri."Bâsıt", "lütuf ve keremini esirgemeyen, rızkı bol bol veren” anlamına gelir. Kur'ân-ı Kerim'de birçok âyette "bâsıt" ismiyle aynı kökten (bast) gelen kelimelerle insanoğluna verilen nimetler hatırlatılmakta ve Allah'ın lütfu ve keremi ile rızkı genişlettiği bildirilmektedir: "Allah'ın dilediğine ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
2 hafta 0 Son Cevaplar 3 görüntüleme

Bildir
Soru
ESMAÜL HÜSNA EL HAFIZel Hafız isminin arapça yazılışı: الحفيظHafız, Allah'ın isimlerinden (esma-yi hüsna) biridir."Hafiz" ismi, “evrendeki her şeyi dengede ve koruması altında tutan" anlamına gelir. Bu isim Kur'ân-1 Kerim'de üç âyette Allah ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
2 hafta 0 Son Cevaplar 14 görüntüleme

Bildir
Soru
BEDIالبديعAllah'ın isimlerinden (esma-yi hüsnâ) biri."Bedi" ismi, "eşi ve örneği olmaksızın bir şeyi ilk defa, yoktan yaratan" anlamına gelir. Kur'ân-1 Kerim'de iki âyette geçen "bedi" ismi, bunların ikisinde de "gök" ve "yer" kelimeleriyle birlikte tamlama oluşturarak "bedi'u's-semâvâti ve'l-arz" şeklinde kullanılmıştır. Bu ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
2 hafta 0 Son Cevaplar 2 görüntüleme

Bildir
Soru
ESMAÜL HÜSNA EL-HAKel Hak isminin arapça yazılışı الحقHak, Allah'ın isimlerinden (esma-yi hüsnâ) biridir."Hak" ismi "gerçek olan, varlığı inkâr edilemeyen, hakiki bilgilerle kullarını doğruya ileten" anlamına gelir.Kur'ân-ı Kerim'de pek çok âyette Allah Teāla'nın tek ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
2 hafta 0 Son Cevaplar 11 görüntüleme

Bildir
Soru
BERRالبرAllah'ın isimlerinden (esma-yi hüsna) biri."Yarattıklarına karşı iyiliği, rahmeti, bağışlaması ve ihsanı bol olan" anlamına gelen "berr" ismi, Kur'ân-1 Kerim'de sadece bir âyette Allah'ın ismi olarak zikredilmiştir: "Cennettekiler birbirlerine dönüp hal hatır sorarlar ve şöyle derler: Biz dünyada ailemizin arasındayken (ilahi ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
2 hafta 0 Son Cevaplar 4 görüntüleme

Bildir
Soru
HAKEM الحكم Allah'ın isimlerinden (esma-yi hüsna) biri. "Hakem", "bilgisi ve adaleti ile en doğru kararı veren, hükmeden ve yöneten" anlamına gelir. "Hakem" ismi, insanlar arasındaki anlaşmazlıkları en doğru biçimde sonuca bağlayanın, haklı ile haksızı belirleyenin ve adaletle hükmedenin Allah Tealâ olduğunu ifade eder. ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
3 hafta 0 Son Cevaplar 5 görüntüleme

Bildir
Soru
CÂMIالجامعAllah'ın isimlerinden (esmâ-yi hüsna) biri."Câmi'" ismi “âhirette bütün varlıkları hesaba çekmek için huzurunda toplayan" anlamına gelir. Kur'ân-1 Kerim'de iki âyette Allah'ın ismi olarak zikredilir. "Rabbimiz! Şüphesiz sen, hakkında şüphe olmayan bir günde bütün insanları toplayacaksın (câmi'). Allah, verdiği sözden kesinlikle ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
3 hafta 0 Son Cevaplar 4 görüntüleme

Bildir
Soru
HAKÎM الحکیم Allah'ın isimlerinden (esma-yi hüsnâ) biri. "Hakîm" ismi "bütün sözleri ve fiilleri adalete, ilme ve teenniye (hilim) uygun" anlamına gelir. Daha kısa bir şekilde ifade edilirse bu isim Allah Teâlâ'nın hikmet sahibi olduğunu ortaya koyar. Hikmet derin bilgi, üstün kavrama, güzel söz ...

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini kısaca açıklayın.

Bildir
İptal
3 hafta 0 Son Cevaplar 6 görüntüleme